Pravila nagradne igre

SPLOŠNO

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre na družbenem omrežju Instagram (v nadaljevanju: nagradna igra). V nagradni igri je mogoče veljavno sodelovati od vključno 12.5.2023 do 26.5.2023, do polnoči.

ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Spletna prodaja, Teja Pogačnik s.p., Hraška cesta 17A, 4248 Lesce.

NAMEN NAGRADNE IGRE:

Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev Instagram strani

https://www.instagram.com/wildonestyle

POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI:

Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo profil na družbenem omrežju Instagram. Mladoletni udeleženec natečaja mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju in njihovi ožji družinski člani.

Potek nagradne igre:

Nagradna igra poteka v času od 12.5.2023 do 26.5.2023 (do 23:59) na Instagram strani Wild one style trgovine. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno postati sledilec Instagram profila @Wildonestyle in všečkati objavo ter označiti 3 osebe v komentar. Izmed vseh, ki boste všečkali našo objavo v času trajanja nagradne igre, bo po naključnem izboru izžrebana 1 oseba, ki bo prejela bon za 50,00 eur za našo trgovino. Organizator ima pravico iz nagradne igre izločiti katerega koli novega sledilca, za katerega oceni, da ne sodeluje skladno s temi pravili.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Izbor nagrajenca:

Izbor nagrajenca bo potekal 27.5.2023 .Žrebanje ni javno. Nagrajenec bo obveščen preko Instagram sporočila trgovine najkasneje tri dni po opravljenem izboru.

Nagrade:

1 x darilni bon v vrednosti 50,00 eur.

Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in davčno številko. Pri nagradi v vrednosti višji od 42 EUR se akontacija dohodnine odvede, vrednost nagrade se šteje v davčno osnovo prejemnika. Davek od nagradne igre odvede organizator.

Podeljevanje nagrad:

Dobitnik nagrade bo po izboru pozvan preko zasebnega sporočila na Instagram strani, v roku 7 dni naj organizatorju sporoči osebne podatke. V kolikor nagrajenec v določenem času ne sporoči osebnih podatkov, je organizator prost obveznosti podeliti nagrado. Če se dobitnik nagrade na poziv, naj sporoči svoje podatke, v tem času ne bo odzval, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti ali izročena osebno.  Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada se podeli izključno nagrajencu in ni zamenljiva za drug izdelek in ni prenosljiva.

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,

se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,

nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade. Organizator ni obvezan pisno odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali.

DRUGA DOLOČILA

Varstvo osebnih podatkov:

Osebni podatki nagrajenca bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Podatki,ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko od naročnika kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer po elektronski pošti na info@wild-one.si. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije o nagradni igri so na voljo na elektronskem naslovu info@wild-one.si 

Končne določbe:

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s Pravili in splošnimi pogoji Instagram nagradne igre in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Instagram profilu.

Soglasje s pravili:

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre.  Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

Odgovornost:

Organizator ni odgovoren, če Instagram stran oziroma spletna stran, na kateri se nahaja povezava do nagradne igre, začasno ne deluje zaradi dogodkov, ki so zunaj nadzora organizatorja. Nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom/Instagramom, niti ni sponzorirana ali promovirana s strani Facebooka/Instagrama.

Prekinitev nagradne igre:

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru izrednega dogodka, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s pisnim obvestilom na Instagram strani ali na spletni strani organizatorja.

Sprememba pravil nagradne igre:

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, vendar je dolžen, da o tem pravočasno obvesti vse udeležence z objavo na Instagram strani.

Lesce, 12.5.2023